O nás

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Základné informácie

Ústav výpočtovej techniky (ÚVT) je pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorého hlavným poslaním je zabezpečovať riešenie úloh spojených s rozvojom a využívaním informačných a komunikačných technológií na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) v spolupráci s fakultnými počítačovými uzlami. Je regionálnym uzlom Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

 

Hlavné oblasti pôsobenia ÚVT sú:

 • Oblasť počítačových sietí a sieťových služieb, kde zabezpečuje budovanie a prevádzku
  • komunikačnej infraštruktúry univerzitnej počítačovej siete TUNET, ktorá je pripojená do celoslovenskej akademickej počítačovej siete SANET prenosovou rýchlosťou 2 x 10 Gb/s. Centrálnym prvkom PS TUNET sú dva výkonné chrbticové smerovače pracujúce v redundantnom zapojení, na ktoré sú redundantne pripojené distribučné prepínače prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s. Na tieto distribučné prepínače sú pripojené prístupové prepínače prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s, ktoré slúžia najmä na pripojenie koncových pracovných staníc a IP telefónov.
  • sieťových služieb pre viac ako 1750 zamestnancov a vyše 9000 študentov TUKE. Medzi najvýznamnejšie patrí elektronická pošta, IP telefónia a videokonferenčné riešenia. Tieto služby sú prevádzkované vo virtualizovanom prostredí na modulárnych (bladeových) serveroch a na diskových poliach v redundantnom prostredí. Ďalšou, používateľsky zaujímavou službou je:
   • Cloud Computing (model Infrastructure as a Service - IaaS). TUKE reagovalo na vývojové trendy v IT a na nové paradigmy poskytovania služieb, na tzv. cloud computing. Na TUKE je v prevádzke privátny cloud, ktorý z hľadiska účelu je rozdelený na dve časti a to TUKE cloud a SIVVP cloud. TUKE cloud je určený pre všetkých zamestnancov a študentov a ho môžu používať pre bežné činnosti pri práci (napr. vývojárska jednotka, experimentálna platforma, atď.) alebo pri štúdiu (napr. vývojárska jednotka). SIVVP cloud slúži výlučne na výskumné činnosti v súlade s národným projektom Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP).
 • Oblasť informačných systémov, kde zabezpečuje:
  • správu a prevádzku celouniverzitných informačných systémov vrátane ich integrácie, z ktorých najvýznamnejšie sú:​
   • akademický informačný systém MAIS s modulmi Admin, Referent, Študent, Referent, Portál, E-prihláška,
   • ekonomický informačný systém SAP R/3, vrátane modulu Riadenie ľudských zdrojov
   • kľúčový systém Salto umožňujúc centrálnu správu prístupov do areálu cez rampový systém a do vybraných priestorov objektov TUKE,
   • portálové systémy - TUKE Portál (web portál TUKE a podpora pri vytváraní fakultných webových portálov) a Cognos portál (podpora pedagogického manažmentu univerzity),
   • Moodle TUKE pre podporu výučby,
   • Helpdesk TUKE na spracovanie prevádzkových požiadaviek používateľov všetkých systémov,
  • vývoj, implementáciu, správu a prevádzku aplikácií a systémov ako sú:
   • IS Karty, Register osôb, Kľúčový poriadok, autentifikácia zamestnancov a študentov pomocou kariet, Interný telefónny zoznam, Prístupový systém, Register rizík a príležitostí a Správa telefónnych služieb.

ÚVT sa podieľa na zavádzaní moderných informačných a komunikačných technológií do reálnej praxe univerzity, ako je

 • Virtualizácia serverov a dátových úložísk. Prevádzka virtualizačných platforiem je síce zložitejšia a náročnejšia ako prevádzka nevirtualizovaného prostredia, avšak umožňuje efektívnejšie využitie existujúcich prostriedkov, rýchlejšie nasadzovanie produkčných a testovacích riešení, a aj rýchlejšiu obnovu prevádzky po haváriách. Fyzické servery s lokálnymi diskami sú používané len výnimočne a to iba v odôvodnených prípadoch.
 • Zálohovanie produkčného prostredia. Produkčné prostredie na zvýšenie odolnosti voči poruchám okrem redundantnej konfigurácie technických prostriedkov používa aj zálohovanie prevádzkových dát za účelom obnovy prevádzky z posledného odzálohovaného stavu pred poruchou.
 • Vysokovýkonné počítanie (HPC) - Projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP). Hlavným cieľom národného projektu SIVVP bolo zriadenie regionálnych superpočítačových a gridových centier na pracoviskách Slovenskej akadémie vied a na slovenských univerzitách. Technickú infraštruktúru doplnenú o problémovo-orientované programové vybavenie aktívne využívajú mnohé pracoviska TUKE. Technika vysokovýkonného počítania s veľkou mierou paralelných výpočtov je v súčasnosti už veľmi výkonným a efektívnym prostriedkom pre rôzne triedy úloh z oblasti modelovania a konštruovania.
 • Dátové centrum je vybavené redundantnými technológiami tak v oblasti manažmentu prostredia (napájanie, klimatizácia, monitoring) ako aj v oblasti spracovania dát (viacprocesorové systémy s ECC RAM, diskové polia s RAID technológiami, redundantné sieťové architektúry).

Okrem uvedených oblastí ÚVT zabezpečuje po odbornej stránke inováciu, nákup a servis celouniverzitnej výpočtovej techniky.

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.