PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Celouniverzitné informačné systémy

Display portlet menu

Celouniverzitné informačné systémy

ÚVT zabezpečuje prevádzku a systémovú podporu týchto celouniverzitných systémov:


MAIS – Modulárny Akademický Informačný systém

Prístup: mais.tuke.sk

Systém na podporu študijnej a pedagogickej agendy na TUKE. Je prístupný cez webové rozhranie pre uchádzačov o štúdium, študentov, pedagógov, študijných a ubytovacích referentov.

Rozhrania: Študent, Pedagóg, E-prihláška, Portál.

Helpdesk: mais@helpdesk.tuke.sk


SAP R/3 – ekonomický informačný systém

Systém nasadený na TUKE v rámci celoslovenského projektu SOFIA pod záštitou Ministerstva školstva SR. Pokrýva agendu účtovníctva, kontrolingu, správy majetku, personalistiku a mzdy.

V rámci podpory, ÚVT zabezpečuje štandardnú bázovú podporu prevádzky, inštaláciu SAP R/3 pre koncových používateľov na TUKE a prideľovanie prístupových práv používateľom podľa požiadaviek garantov modulov.

Helpdesk: sap@helpdesk.tuke.sk


COGNOS portál

Prístup: cognos.tuke.sk

Cognos portál slúži ako nadstavba nad pedagogickým informačným systémom MAIS. Sú v ňom spracované rôzne reporty a štatistické prehľady pre podporu rozhodovania pedagogicého manažmentu TUKE, spracovávajú sa v ňom študentské ankety a generujú sa v ňom aj niektoré tlačové dokumenty pre študijné a ubytovacie referentky.

Helpdesk: cognos@helpdesk.tuke.sk


WEB portál TUKE

ÚVT prevádzkuje univerzitný web portál TUKE a poskytuje technickú podporu pri vytváraní fakultných webových portálov.

Helpdesk: web@helpdesk.tuke.sk


Interný telefónny zoznam TUKE

Prístup: zoznam.tuke.sk

Aplikácia bola vyvinutá na ÚVT a využíva sa na zverejňovanie aktuálnych pracovných telefónnych čísel a e-mailových adries zamestnancov na webe.

Helpdesk: tfzoznam@helpdesk.tuke.sk


Helpdesk TUKE

Systém Helpdesk slúži na evidenciu a spracovanie prevádzkových požiadaviek používateľov všetkých systémov na TUKE. Viac informácií nájdete v časti Helpdesk a systémová podpora.


Moodle TUKE

Prístup: moodle.tuke.sk

System LMS (Learning Management System) Moodle sa na TUKE používa na podporu a zlepšenie kvality výučby. Na TUKE je univerzitný Moodle spravovaný ÚVT a fakultné LMS systémy sú spravované niektorými pracoviskami fakúlt. Systémová podpora zo strany ÚVT je poskytovaná iba pre univerzitný Moodle.

Helpdesk: moodle@helpdesk.tuke.sk


Kľúčový poriadok TUKE

Kľúčový poriadok TUKE sa používa na všetkých vrátniciach budov TUKE, vrátane vrátnic študentských domovov TUKE. Slúži na elektronickú evidenciu vydávaných kľúčov a na evidenciu návštev a výpožičiek. Systém bol vyvinutý na ÚVT a úspešne sa používa aj na Prešovskej univerzite v Prešove.

Helpdesk: kp@helpdesk.tuke.sk


SALTO – prístupový systém TUKE

Systém SALTO zabezpečuje riadenie prístupu zamestnancov cez rampy do jednotlivých parkovacích areálov univerzity a do dverí kancelárií.

Helpdesk: salto@helpdesk.tuke.sk


IS Karty

Systém IS Karty bol vyvinutý na ÚVT a používa sa na vydávanie kariet zamestnancov a študentov a na zasielanie exportov údajov do CKM, pre TransData (dopravu) a pre interné IS TUKE. Údaje z IS Karty sú základom pre mobilnú aplikáciu na identifikáciu študentov a zamestnancov TUKE.

Helpdesk: iskarty@helpdesk.tuke.sk


Register rizík a príležitostí TUKE

Tento informačný systém pre podporu systému manažérstva kvality (SMK) zabezpečuje evidenciu a ľahšiu identifikáciu rizík a príležitostí v rámci procesov SMK na TUKE a následne ich efektívnejšie riešenie/využívanie. Bol vyvinutý na TUKE.


Register osôb

Systém bol vyvinutý na ÚVT na generovanie jednoznačného identifikátora osoby na TUKE a na riešenie vzniknutých kolízií v údajoch osôb.

Helpdesk: iskarty@helpdesk.tuke.sk


IDM – systém na správu identít

Prístup: identity.tuke.sk

Systém IDM (Identity management) slúži hlavne na zmenu a obnovu zabudnutého hesla na jednom mieste (IDM portál) a jeho prenos do všetkých IS TUKE.

Helpdesk: identity@helpdesk.tuke.sk


Telefónne služby

Prístup: tfsluzby.tuke.sk

Elektronická fakturácia telefónnych služieb na TUKE.

Helpdesk: tfsluzby@helpdesk.tuke.sk


Dochádzkový systém SENSE

Prístup: dochadzka.tuke.sk

Návody: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/dochadzka

Elektronická evidencia dochádzky na TUKE.

Helpdesk: dochadzka@helpdesk.tuke.sk