Softvér

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Základná informácia a poučenie pre používateľov

Display portlet menu

Základná informácia a poučenie pre používateľov

Azure Dev Tools for Teaching (predtým MSDN AA a Microsoft Imagine)

Tento program umožňuje študentom jednotlivých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach využívať softvér spoločnosti Microsoft na účely výučby a nekomerčného výskumu.

Využitie softvéru, ktorý je súčasťou tohto programu, je obmedzené na účely výučby alebo nekomerčného výskumu.

Prístup k softvéru

Výučba je definovaná ako vedenie vzdelávacích tried, laboratórií alebo súvisiacich učebných programov (napríklad triedy pre výučbu vývoja softvéru, úvod do programovacích jazykov, návrh a analýza systémov, súvisiace matematické kurzy, súvisiace vedecké kurzy alebo súvisiace technické kurzy, počítačová technika, počítačové vedy, počítačové a informačné systémy a podobne).

Výskumné účely sú definované ako účely súvisiace so neziskovými výskumnými projektmi.

Tento softvér nesmie byť používaný pre akékoľvek účely týkajúce sa infraštruktúry univerzity, fakulty, katedry, napr. v administratíve. Nesmie byť predaný, prenajatý akejkoľvek tretej strane ani využívaný na vývoj komerčných aplikácií.

Príklady akceptovateľného využitia na výučbu a výskum:

Získaný softvér je možné využívať napríklad nasledujúcim spôsobom, ale nielen takto:

  • Môže sa využívať OS Windows ako inštrukčný nástroj na výučbu koncepcií alebo teórie operačných systémov.
  • Môže sa používať SQL Server 2000, Visual Studio, Exchange Server 2000 na výučbu koncepcií, teórie, správy databáz, informačných systémov alebo podobných kurzov.
  • Učitelia ako aj študenti môžu licencie používať aj na domácich PC, v súlade s licenčnými podmienkami.

Príklady neakceptovateľného využitia:

Získaný softvér nie je možné využívať napríklad nasledujúcim spôsobom, ale nielen takto:

  • Pracovníci univerzitných oddelení/útvarov IT nesmú používať produkty na vývoj aplikácií infraštruktúry akademickej inštitúcie.
  • OS Windows nesmie byť použitý ako operačný systém v laboratóriu, ktoré nie je využívané na zabezpečenie výučby vývojových koncepcií, teórie a procedúr.
  • Žiadny z produktov nesmie byť použitý na žiadnom počítači v oddelení, ktoré podporuje činnosť fakulty, ako je učtáreň, oddelenie prijímania študentov na vysokú školu, technická správa, IT atď.