IP telefónia

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Otázky a odpovede (FAQ)

Na tejto stránke nájdete súhrn často pýtaných otázok k IP telefónii:

 

Ako nastavím, alebo zruším presmerovanie a režim nerušiť (telefón nezvoní)?

Nastaviť presmerovanie všetkých hovorov je možné priamo na IP telefóne pomocou tlačidla pod displejom s názvom PrepVše/CFwdAll. Po jeho stlačení len zadajte cieľovú klapku, na ktorú sa presmerujú všetky prichádzajúce hovory, napr. na vášho kolegu, pokiaľ ste na dovolenke, prípadne číslo hlasovej schránky (1444). Pri aktívnom presmerovaní je v spodnej časti displeja zobrazená informácia o cieľovom čísle. Zrušenie aktívneho presmerovania je možné opätovným stlačením tlačidla PrepVše/CFwdAll.

Ukážka IP telefónu s aktívnym presmerovaním:

V prípade, ak máte schôdzku a nechcete byť rušený prichádzajúcimi hovormi, je možné vypnúť zvonenie telefónu pomocou tlačidla pod displejom s názvom Nerušiť/DND. Zapnutý režim nerušiť je identifikovaný v spodnej časti displeja textom Funkcia Nerušiť je aktívna. Nezabudnite ho neskôr opäť vypnúť, ináč nebudete počuť prichádzajúce hovory. Zrušiť režim nerušiť môžete opätovným stlačením tlačidla Nerušiť/DND.

Ukážka IP telefónu s aktívnym režimom nerušiť:

Nastavenie presmerovania, ako aj vypnutie/zapnutie režimu nerušiť je možné tak isto aj cez web rozhranie správy IP telefónu na stránke https://ccmuser.tuke.sk:

Ako prepojím existujúci hovor na iné číslo?

Prepojiť existujúci hovor na iné číslo (iná klapka, mobil, ...) je možné priamo na IP telefóne pomocou tlačidla pod displejom s názvom Prepoj/Transfer:

Po jeho stlačení zadajte cieľovú klapku, prípadne externé číslo (ak máte požadované oprávnenia), na ktorú sa má existujúci hovor prepojiť:

Pre dokončenie prepojenia stlačte tlačidlo Prepoj/Transfer:

Ako získam oprávnenia volať na vonkajšie linky (mesto, mobil, medzinárodné)?

Účtovanie a fakturáciu telefónnych hovorov mimo siete TUKE zabezpečuje ÚVT TUKE. Kontaktná osoba pre žiadosti na pridelenie oprávnení je Ing. Petronela Petrová (kl. 7646).

Je možné z IPT siete TUKE volať "zadarmo" cez VoIP na iné univerzity?

Univerzity a inštitúcie, ktoré sú zapojené do ENUM (ang. E.164 Number to URI Mapping) systému sú dovolateľné zdarma cez VoIP sieť.

Na vytočenie čísla cez systém ENUM začnite vytáčať číslo s tlačidlom * (hviezdička) (ekvivalent predčíslia 0 pre spoplatnené štátne linky).
Napr. na Západočeskú univerzitu v Plzni sa dovoláte vytočením *00420377631111, na UPJŠ vytočením *2348888 (prípadne *0552348888).

Z dôvodu charakteru verejnej VoIP služby, ÚVT neposkytuje žiadnu garanciu kvality a dostupnosti pre volania cez VoIP mimo siete TUNET.

Ako je možné priradiť môj jedinečný login k správe môjho IP telefónu?

Priradenie vášho jedinečného loginu ku konkrétnemu IP telefónu sa vykonáva manuálne na ÚVT. Svoju požiadavku zašlite mailom na adresu ipt@helpdesk.tuke.sk a uveďte tieto informácie:

 • meno a priezvisko,
 • jedinečný login,
 • telefónne číslo.

K jednému IP telefónu môžu byť pridelené aj viaceré loginy, napr. viacerí ľudia v jednej miestnosti.

Ako je možné zmeniť zobrazované meno pri mojom čísle na IP telefóne?

Zmena zobrazovaného mena pre konkrétne telefónne číslo na IP telefóne sa vykonáva manuálne na ÚVT. Svoju požiadavku zašlite mailom na adresu ipt@helpdesk.tuke.sk a uveďte tieto informácie:

 • meno a priezvisko,
 • jedinečný login,
 • telefónne číslo,
 • nové meno, ktoré sa bude zobrazovať volaným (priezvisko meno).

Aktuálne zobrazované meno pri vašom telefónnom čísle si viete pozrieť na displeji vášho IP telefónu po vytočení klapky 1441.

Ako je možné zmeniť, príp. pridať moje telefónne číslo v telefónnom zozname TUKE (http://zoznam.tuke.sk) a v TUKE Yellow Pages?

Správa telefónnych zoznamov sa vykonáva distribuovane cez sekretariáty jednotlivých pracovísk. Aplikácia TUKE Yellow Pages si importuje údaje zo zoznam.tuke.sk.

Je možné zmeniť lokalizáciu IP telefónu na slovenský, príp. iný jazyk?

Áno. Na výber je dostupná lokalizácia v slovenčine a angličtine. Niektorí používatelia (tí, ktorí majú IP telefón naviazaný na ich jedinečný login) si môžu lokalizáciu zmeniť priamo sami na stránke https://ccmuser.tuke.sk.
General Settings -> Language
Všeobecné nastavenia -> Jazyk


Prípadne nás kontaktujte s vašou požiadavkou emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk.

Je možné nastaviť/zmeniť rýchle voľby na IP telefóne?

Áno. Niektorí používatelia (tí, ktorí majú IP telefón naviazaný na ich jedinečný login) si môžu rýchle voľby nastaviť/zmeniť priamo sami na stránke https://ccmuser.tuke.sk.
Phone Settings -> Speed Dial Numbers
Nastavenia telefónu -> Čísla rýchlej voľby

Prípadne nás kontaktujte s vašou požiadavkou emailom na adrese ipt@helpdesk.tuke.sk.

Kde nájdem používateľskú príručku a návod pre môj IP telefón?

Používateľské príručky pre konkrétne IP telefóny nájdete na stránke Návody, ako aj na stránke firmy Cisco.

Ako je možné získať služby hlasovej schránky (voicemail) pre môj IP telefón?

Aktivácia služby hlasovej schránky ku konkrétnemu IP telefónu sa vykonáva manuálne na ÚVT. Svoju požiadavku zašlite mailom na adresu ipt@helpdesk.tuke.sk a uveďte tieto informácie:

 • meno a priezvisko,
 • jedinečný login,
 • email, na ktorý vám budú zasielané hlasové odkazy od volajúcich,
 • telefónne číslo.

Po aktivácii služby viete spravovať svoju hlasovú schránku priamo z IP telefónu stlačením tlačidla Správy (ang. Messages).

Existujú nejaké testovacie klapky?

Áno. Zoznam klapiek, ktoré slúžia pre testovanie VoIP spojenia (055-602-XXXX):

 • 1440 - Echo test pre overenie oneskorenia šírenia hlasu.
 • 1441 - Zobrazenie prideleného mena a čísla vašej klapky + echo test.
 • 1446 - Testovacie vysielanie rádia.

Kedy dostanem nový telefón?

Náhrada analógových telefónnych prístrojov v kanceláriách zamestnancov za IP telefóny bola ukončená v marci 2012. Projekt modernizácie infraštruktúry bol zameraný na vzdelávanie, preto je možné v súčasnosti vymieňať telefóny už iba v rámci učební/laboratórií. Na ÚVT v skladových zásobách už nie sú voľné telefóny na iný účel. Z tohto faktu vyplýva:

 • pre učebne/laboratóriá, kde prebieha štandardná výučba, prístroje vieme zabezpečiť. Tieto prístroje nesmú byť premiestňované do iných priestorov.
 • pre kancelárie zamestnancov, príp. doktorandov, v ktorých neprebieha výučba za priamej účasti študentov, výmena už nie je možná (limit bol už vyčerpaný). Preto v súčasnosti je potrebné obstaranie IP telefónu riešiť štandardne ako bežný nákup. Následne zakúpené IP telefóny ÚVT nakonfiguruje a zaradí do systému IP telefónie.

Čo je potrebné mať u mňa v kancelárii/laboratóriu pre pripojenie IP telefónu?

IP telefón je potrebné pripojiť do počítačovej siete TUNET cez prístupové miesto - zásuvku v kancelárii pripojenú na port prepínača (switch), ktorý je pod správou ÚVT. Vo vašej kancelárii alebo laboratóriu musíte mať prístup do takejto siete.

Je nutná ďalšia voľná sieťová zásuvka na pripojenie IP telefónu?

Nie je. Každý IP telefón v sebe obsahuje malý prepínač (switch) s prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s, ktorý umožňuje pripojiť IP telefón do zásuvky počítačovej siete na stene a následne pripojiť do IP telefónu počítač alebo iné sieťové zariadenie.
Pred IP telefón nie je možné zaradzovať iné používateľské sieťové komponenty, ako sú vlastné prepínače (switches), smerovače (routers), atď.

Ako je IP telefón napájaný? Potrebujem voľnú elektrickú zásuvku na napájanie?

Ak to situácia v konkrétnej lokalite umožňuje, IP telefón je napájaný priamo z tzv. PoE prepínača (switch). V niektorých prípadoch je ale nutné použiť pre napájanie IP telefónu externý adaptér, ktorý je napájaný zo štandardnej 230V zásuvky alebo predlžovačky v blízkosti IP telefónu.

V prípade výpadku elektrického napájania v budove ostanú IP telefóny funkčné?

Ak je IP telefón napájaný priamo cez ethernetový kábel počítačovej siete (PoE) a prístupový prepínač (switch) je pripojený na záložný zdroj napájania (UPS), tak niekoľko minút po výpadku elektrického napájania budú IP telefóny ešte funkčné. Takýto stav ale nie je možné všade garantovať, a preto všeobecná odpoveď na túto otázku je, že IP telefón pri výpadku napájania nebude funkčný.

Čo mám robiť, ak ma druhá strana po 10 minútach nepočuje?

Túto systémovú chybu po jej výskyte môže používateľ obísť stlačením tlačidla Podržať/Hold v ľavom dolnom rohu displeja a následným stlačením Pokrač./Resume. Prebiehajúci hovor sa týmto obnoví.